نمایشگاه توانمندی های صنعت، معدن و تجارت و صنایع غذایی استان مازندران ۸ لغایت ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷